ประวัติ เจ้าอาวาส วัดบางโพโอมาวาส
ประวัดเจ้าอาวาส วัดบางโพโอมาวาส องค์ปัจจุบัน
สมณะศักดิ์-พระมหาสมัคร มหาวีโร
สถานนะเดิม-สมัคร มหาวีโร(วงศ์ละคร) อายุ ๔๗ พรรษา ๒๖ เกิดวัน พุธ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๗
อุปสมบท-วัน อาทิตย์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๘
วิทษฐานะ-น.ธ เอก ป.ธ.๘ ปริญญาโท
ตำแหน่ง-เจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส องค์ปัจจุบัน
มีเจ้าอาวาสปกครองวัด รวม ๑๐ รูป ดังนี้
๑. สมภารชื่น(เจ้าอาวาส)
๒. สมภารหว่าง (เจ้าอาวาส)
๓. พระครูวิมลสมาจาร (เสน ปุญญาการี)
๔. สมภารห้อง วุฑฒิญาโณ (มงคลฤกษ์)
๕. พระครูบวรธรรมรักษ์ (ภา ธมมรกขิโต)
๖. พระครูปลัดรัตนวัฒน์ (นา)
๗. พระครูศรีรัตนคุณ รก. (รักษาการแทน) ปัจจุบันเป็น เจ้าพระคุณรัตนเมธี
๘. พระมหาสันติ นาควโร
๙. พระครูศรีรัตนคุณ รก. (รักษาการแทน) ปัจจุบันเป็น เจ้าพระคุณรัตนเมธี
๑๐.พระมหาสมัคร (มหาวีโร) เจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน
 
     
 
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
 
Free Web Hosting