กำหนดการ

 

 

 

 

 

กอนทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ขอเขิญร่วมพิธี ยกพระเศวตฉัตร ขึ้นบนยอดประสาทจตุรมุข
อัเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประดิษฐานบนพระแท่นภายในพลับพลา
ทอดผ้าป่า พระนเรศวร
วันจัทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙)
เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๑๙น.

 

 

 

 

 

 
 
ความคืบหน้าในการกรสร้างที่ประทับ สมเด็จพระนเรวศมหาราช
 
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting