พระพุทธศาสนาในไทย
   วันสำคัญทางศาสนา
   พระธรรมคำสอน
   บทสวดมนต์
   หนังสื่อธรรมะ
   ประวัติวัดบางโพ
   ความเป็นมาของวัด
 
   ธรรมจัก
   ฟังธรรมดอทคอม
   พลังจิตดอทคอม
   ลานธรรมเสวนา
   ธรรมเดลีเวอรี

กลับหน้าแรกของเว็บครับ

ความเป็นมาของวัดบางโพโอมาวาส

ส่วน ปูชนียวัตถุสถาน ที่สำคัญภายในวัด ซึ่งประชาชนในละแวกใกล้เคียงให้ความสนใจเลื่อมใสเป็นพิเศษได้แก่ หลวงพ่อโต ซึ่งเก่าแก่มากสร้างด้วยศิลาแรง แกะสลักอย่างงดงาม ฝีมือช่างสถาปัตตยกรรม สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางวัดได้ทำการย้ายจากวิหารหลังเก่า มาอยู่วิหารในวิหารหลังใหม่ และได้เอาปูนพอกไว้ทำให้แลไม่เห็นตัวองค์จริง ข้างวิหารหลังใหม่นี้ มีพระเจดีย์องค์หนึ่งซึ่งเก่าแก่มากมีอายุหลายร้อยปี แต่ไม่มีประวัติเช่นกัน จึงคำนวณไม่ถูกว่ามีอายุเท่าไร เข้าใจว่าตั้งแต่สร้างมาไม่มีใครให้ความสนใจเลยจึงทุกวันนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างหน้าจวนจะพังมิพังแหล่ อยู่แล้ว ถ้ายังปล่อยทิ้งไว้ในไม่ช้าก็คงจะโค่นลงมาทับบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกอยู่ติดกับบริเวณองค์พระเจดีย์เป็นแน่แท้ที่เดียว ส่วนงานด้านบูรณะปฏิสังขรณ์ สิ่งก่อสร้าง ก็ได้วิวัฒนาการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาเรื่อย ๆ ตามยุค ตามสมัย สิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่ที่มีหลักฐานปรากฏแน่นอนดังนี้
พ.ศ. ๒๔๔๕ ตรงกับ จ.ศ, ๑๒๖๔ ได้ทำการรื้อพระอุโบสถ แล้วสร้างขึ้นใหม่ครอบพระอุโบสถหลังเก่าแต่ขยายให้กว้าง และยาวกว่าของเดิม โดอาศัยกำลังศรัทธาของคุณแม่น้อย ( เศรษฐีนีในกรุงเทพ ฯ ) บริจาคเงิน ๗๐ ชั่งเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็ยังมีประชาชนช่วยกันรวมบริจาคเพิ่มเติมอีกคนละเล็กคนละน้อย ตามสมควรแก่กำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา จนกระทั่งพระอุโบสถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๔ สมัยที่พระครูวิมลสมาจาร ( เสน ปุญญการี ) เป็นเจ้าอาวาส ก็ได้ทำการรื้อ หลังคาพระอุโบสถ แล้วทำใหม่ นอกจากนั้นก็ยังได้ ทำซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง ตลอดจนตกแต่งภายในพระอุโบสถ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ได้อาศัยแรกศรัทธาประสาทะของท่านสาธุชน ฯ
พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ลักษณะ ๒ ชั้น ทำด้วยไม้ ทรงปั้นหยา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร ราคา วัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน ) พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้สร้างหอสวดมนต์ ลักษณะ ๒ ชั้น ทำด้วยไม้ทรงไทย กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร ราคา วัสดุ ก่อสร้าง ทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่นแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ปฎิสังขรณ์พระอุโบสถ ลักษณะทรงไทย กว่าง ๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ราคา วัสดุก่อสร้าง ๖.๐๐๐ บาท ( หกพันบาทถ้วน ) พ.ศ.๒๕๐๗ ได้สร้างกุฎิ ลักษณะ ๒ ชั้นทำด้วยไม้ ทรงจัตุรมุข กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร ราคา วัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๐.๐๐๐บาท
( แปดหมื่นบาทถ้วน ) พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้สร้ากุฎิ ลักษณะ ๒ชั้นครึ่งไม้ครึ่งคอนกรีต ทรงไทย กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๐ เมตร ราคา วัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) พ.ศ. ๒๓๑๓ ได้สร้างศาลาพักศพ ลักษณะ ชั้นเดียว ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ราคา วัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้สร้าง วิหาร ลักษณะ ชั้น เดียว ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ราคาวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( สี่แสนบาทถ้วน )
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้สร้างศาลาการเปรียญ ลักษณะ ๒ ชั้น ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กว้าง ๒๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๗๕ เมตร ราคาวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น สองล้านกว่าบาท
จนมากระทั้งทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาเรื้อยๆไปตามยุคตามสมัย บ้างอย่างก็คงยังมีให้เห็นกันบ้างอย่างก็ได้พังทลายไปตามกาลเวลา

 

 

 
วัดบางโพโอมาวาส เลขที่ ๙๐ ถนนประชาราษฏร์สาย ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ติดต่อ โทร. ๐-๒๙๑๒-๗๔๗๖ , ๐-๒๕๘๗-๑๖๕๔ , โทรสาร ๐๘๙-๕๑๔-๗๘๘๙
ผู้ดูแลเว็บ อีเมล์ : vatbang@gmail.com
 Copyright © 2010 watbangpho All Right Reserved
Free Web Hosting